ชี้ทางรวย “ปลูกถั่วลิสง” ส่งโรงงานโก๋แก่ ลงทุนต่ำเงินดี มีตลาดรองรับ

  • Saxman
  • July 9, 2019
  • Comments Off on ชี้ทางรวย “ปลูกถั่วลิสง” ส่งโรงงานโก๋แก่ ลงทุนต่ำเงินดี มีตลาดรองรับ

เชิญชวนเกษตรกรมา ปลูกถั่วลิสง กับโก๋แก่ อย่างน้อยด้านเศรษฐกิจโก๋แก่เป็นตลาดที่มั่นคงอยู่แล้ว บริษัทมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบาย และมีความจริงใจให้กับเกษตรกร

เพราะโครงการนี้เป็นโครงการพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน และยังช่วยพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ดินของเกษตรกรให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง อยากจะฝากเกษตรกรว่า ให้หันมาปลูกถั่วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะถั่วลิสงกับโก๋แก่ เราพร้อมที่จะเดินไปกับคุณ เราจะไม่มีการปล่อยมือหรือทอดทิ้งคุณแน่นอน” คุณกิตติ์ธนัตถ์ อัมพรแสงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้กล่าว

บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด. ได้จัดทำโครงการ “ปลูกถั่ว กับโก๋แก่” ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงป้อนให้กับบริษัท ในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว เพื่อเป็นพืชทางเลือกที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกค่อนข้างน้อย และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยนั้น

ในปัจจุบันบริษัทแม่รวยมีพนักงานกว่า 600 คน ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทได้รับการรับรองระบบการผลิต ISO 9001 โดยสถาบัน BVQI ตามด้วยมาตรฐาน GMP และ HACCP ใน พ.ศ. 2545 โดยสถาบัน BVQI เช่นกัน ภายใต้สโลแกน “ความเป็นเลิศ”

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในตลาดขนมขบเคี้ยวภูมิภาคเอเชีย เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าทั่วโลกได้ลิ้มรสถั่วกรอบแสนอร่อยและของขบเคี้ยวอื่นๆ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพของเราพร้อมทั้งเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย”

ปัจจุบัน เรามีตัวแทนขายที่จะคอยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในต่างประเทศถึง 17 ประเทศ และยังคงส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศ แต่เราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายฐานการผลิตทั้งในส่วนที่มีอยู่เดิม และยังเปิดตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศอีกมากมาย

ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 100 หมู่บ้าน สำหรับการปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงจะใช้วิธีการแบบธรรมชาติ, ปุ๋ยชีวภาพ ร่วมด้วยสารเคมีที่ผ่านกระบวนการทางชีวะที่ไม่ทำให้เกิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศกว่า 50 ประเทศ

ทางโก๋แก่ จึงได้ร่วมมือกับ กรมการข้าว ได้จัดทำโครงการปลูกพืชหลังนาโดยได้ใช้เกษตรแปลงใหญ่รวมพื้นที่กว่า 700 ไร่ในพื้นที่ภาคอีสาน นำร่องโครงการ โดยหลังจากการทำนาปีแล้วจะ ปลูกถั่วลิสงต่อ โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้

คือต้องการให้เกษตรกรลดการทำนาปรังเนื่องจากทิศทางของข้าวยังอยู่ในทางลบ ซึ่งรัฐบาลเองยังต้องการให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดอื่นแทน ซึ่งตัวของถั่วลิสงเองเหมาะที่จะเป็นพืชขั้นระหว่างหยุดการทำนาปี เนื่องจาก 1 ต้นทุนในการปลูกค่อนข้างต่ำ 2 มีตลาดที่รองรับแน่นอน

สร้างรายได้เสริม มากถึง 4-5 พันบาทต่อไร่
ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถสร้างรายได้มากถึง 4-5 พันบาทต่อไร่ ฉะนั้น พืชถั่วจึงตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรได้ดีเนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น มูลค่าทางเศรษฐกิจและการตลาดที่มั่นคง

และที่สำคัญยังสามารถบำรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เนื่องจาก การปลูกถั่ว ใช้สารเคมีที่ค่อนข้างน้อยมากจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงเรียนโก๋แก่
กลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกถั่วลิสง ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนโก๋แก่ ได้รับการส่งเสริมจากบริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด ในหลายด้าน ทั้งการส่งเสริมด้านการใช้องค์ความรู้ใน การปลูกถั่ว ลิสง เพื่อให้ได้ถั่วที่มีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตที่ดี

โดยการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) พัฒนาและวิจัยไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการผลิตที่มอบทั้งเมล็ดถั่วลิสงและปุ๋ย และยังรวมไปถึงการให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มในการทำงาน

โดยมีกองทุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ที่มาจากการขายผลผลิตถั่วลิสงจากแปลงโรงเรียนโก๋แก่ เป็นตัวเชื่อมโยงกลุ่มให้เหนียวแน่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การปลูกถั่วลิสงในนาข้าว
ซึ่งก่อนที่เกษตรกรจะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการเพาะปลูก ดูแลรักษาหลังเก็บเกี่ยว และเมื่อเกษตรกรได้เพาะปลูกถั่วแล้วทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมแปลงตลอดเพื่อให้เกษตรกรปลูกถั่วให้ได้มาตรฐานตรงตามที่ตลาดต้องการและให้ได้ผลผลิตมากที่สุด

พันธุ์ถั่วลิสง
นอกจากองค์ความรู้ที่ทางบริษัทมีให้กับเกษตรกรแล้ว ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ ทางโก๋แก่ยังได้เป็นผู้จัดหาให้กับเกษตรกร เพื่อที่นำไปปลูกแล้วจะได้ผลผลิตที่ออกมาตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 สายพันธุ์คือ “พันธุ์ขอนแก่น 5” และ“พันธุ์ไทนาน 9” ซึ่ง 2 พันธุ์นี้ได้ผ่านการทดลองทั้งในกระบวนการผลิตและรสชาติที่ตรงตามที่ตลาดต้องการ

กระบวน การปลูกถั่ว ลิสง และ การเตรียมแปลง ปลูกถั่วลิสง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การปลูกถั่ว จะให้ได้คุณภาพและผลผลิตที่ดี ต้องอาศัยการเอาใจใส่ดูแลของเกษตรกรร่วมด้วย

ซึ่งเกษตรกรต้องดูแลตั้งแต่ช่วงเตรียมดินซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญหากเตรียมดินไม่ดีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วได้ ซึ่งตามหลักต้นถั่วที่ปลูกต้องได้ผลผลิตสูงสุด 600-700 กิโลกรัมฝักแห้ง แต่ในปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตถั่วได้เพียง 350 กิโลกรัมฝักแห้ง

ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทพยายามผลักดันให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตให้ได้ถึง 500 กิโลกรัมฝักแห้ง ซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้หากมีการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดี

โดยหากเกษตรกรมีแรงงานไม่เกิน 4 คน ทางบริษัทจะแนะนำให้เกษตรกรปลูกเพียง 4 ไร่เท่านั้นเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง แต่หากเกษตรมีพื้นที่มากบริษัทก็จะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือทั้งด้านการปลูกและเก็บเกี่ยว

เกษตรกรตัวอย่าง : คุณ อำพร สิงห์ทอง
ปลูกถั่วลิสง ในนาข้าว สร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 3 หมื่น บาทในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน

นอกจากตัวแทนของบริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้แล้วยังได้เกษตรกรตัวอย่าง คุณ อำพร สิงห์ทอง หรือ พี่อำพร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกถั่วกับโก๋แก่ มาให้ข้อมูลและประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย เมื่อครั้งข้าวเปลือกของประเทศไทยมีราคาค่อนข้างสูง

สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 3 หมื่นบาท ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน
เมื่อเก็บเกี่ยวถั่วแล้วจะต้องนำต้นถั่วมาตากแดดให้ฝักถั่วแห้ง

เมื่อฝักแห้งแล้วทางบริษัท แม่รวย จะมารับซื้อถึงที่ โดยอัตราที่รับซื้อคือ 30 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อปีที่ผ่านมาการปลูกถั่วกับโครงการปลูกถั่วกับโก๋แก่ สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 3 หมื่นบาท ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน

ซึ่งคุณอำพรยอมรับว่า “การปลูกถั่วลิสง สามารถสร้างรายได้ที่ดีในช่วงเว้นว่างจากการทำนา ที่สำคัญการปลูกถั่วในแปลงนาทำให้พื้นดินสมบูรณ์ขึ้นและต้นถั่วที่เก็บเกี่ยวแล้วยังสามารถไถกลบให้เป็นปุ๋ยบำรุงดินต่อได้อีก ทำให้เพิ่มผลผลิตในการทำนาข้าวในรอบต่อไปได้อีก”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ อำพร สิงห์ทอง 121 หมู่ที่ 5 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร

สำหรับเกษตรกรที่สนใจโครงการ “ปลูกถั่ว กับโก๋แก่”
จะมีการอบรมให้ความรู้เนื้อหาเบื้องต้นดังต่อไปนี้

การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกถั่วลิสง

เกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกพืชหลังนา

กระบวนการ ปลูกถั่วลิสง

การเตรียมแปลง ปลูกถั่วลิสง

การให้น้ำในแปลงถั่วลิสง

การฉีดพ่นสารบำรุงในแปลงถั่วลิสง

การตรวจสอบแปลงปลูกถั่วลิสง

การเก็บเกี่ยวถั่วลิสง

กระบวนการผลิตถั่วลิสงตากแห้ง

การบรรจุถั่วลิสงพร้อมส่งลูกค้า

ฯลฯ เป็นต้น..

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด 359 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

สำนักงานสกลนคร โทร. 042 163 061, 042-747-434

สำนักงานใหญ่ กทม. โทร. 02-416-0077, 02-894-1122

แหล่งที่มาของข่าว https://babban.club/2103/

แสดงความคิดเห็น